Tisztelt Látogató, Tisztelt Hitelező!

CSŐDELJÁRÁS (MAGYAR)
Felhívás követelés bejelentésére a csődeljárásban.
Határidők betartandók!


A 1346/2000/EK tanácsi rendelet 39. cikke szerint bármely hitelezőnek - ideértve a tagállamok adóhatóságait és társadalombiztosítási hatóságait -, akinek szokásos tartózkodási helye, állandó lakóhelye vagy székhelye más tagállamban van, mint az eljárást megindító állam, jogában áll írásban bejelenteni követeléseit a fizetésképtelenségi eljárásban.

A hitelezői követelések bejelentésére előírt határidő, a hitelezői követelések bejelentésével szembeni formai és tartalmi követelmények:

A hitelezőknek be kell jelenteniük a követeléseikre vonatkozó adatokat, és csatolniuk kell az azokat megalapozó okiratokat is (Cstv. 12. §).
A csődeljárásban a hitelezői követeléseket a csődeljárás elrendeléséről szóló végzés közzétételétől számított 30 napon belül - a közzétételt követően keletkező követeléseiket pedig 3 munkanapon belül - be kell jelenteniük az adósnak és az 5. pontban megjelölt vagyonfelügyelőnek (Cstv. 12. §).
A követelést bejelentő iratot a hitelezőnek "KÖVETELÉSBEJELENTÉS" felirattal ellátva 2 példányban magyar nyelven, vagy a saját szokásos tartózkodási helye, lakóhelye, székhelye szerinti tagállam hivatalos nyelvén, vagy hivatalos nyelvei valamelyikén, de magyar nyelvű hivatalos fordítást is csatolva kell benyújtania. A magyar nyelvű "KÖVETELÉSBEJELENTÉS" feliratot az iratnak minden esetben tartalmaznia kell [1346/2000/EK tanácsi rendelet, 42. cikk (2) bekezdés].
A követelést bejelentő iratban a hitelezőnek meg kell jelölnie követelése jellegét, keletkezésének időpontját, összegét, továbbá azt, hogy követelése tekintetében elsőbbségre tart-e igényt, követelését zálogjog, más dologi biztosíték vagy tulajdonjog-fenntartás biztosítja-e és zálogjoga, más dologi biztosítéka vagy fenntartott tulajdonjoga milyen vagyontárgyakra terjed ki. A követelést bejelentő irathoz a hitelezőnek csatolnia kell a követelést megalapozó iratok másolatát (1346/2000/EK tanácsi rendelet 41. cikk).
A hitelezőnek a Magyar Nemzeti Banknak a Cégközlönyben való közzététel időpontja szerinti árfolyama alapján forintban kell meghatároznia követelése összegét.
A követelés nyilvántartásba vételéért díjat kell fizetni a 7. pontban megjelölt számlaszámra - a követelés forintban átszámított összegének 1%-át, de legalább 5000 forintot és legfeljebb 100 000 forintot - amely a vagyonfelügyelő igazolt költségeinek és díjának lesz a fedezete. (Cstv. 10. § és 12. §). Nem kell bejelenteni a Cstv. 11. § (1) bekezdése szerinti követeléseket, azaz azokat, amelyekre nem terjed ki a csődeljárás alatti fizetési haladék (moratórium).

A hitelezői követelések bejelentésére előírt határidő elmulasztásának jogkövetkezménye:

A bejelentési határidő elmulasztása esetén a hitelező követelését a vagyonfelügyelő nem veszi nyilvántartásba, így nem tud szavazati joggal élni sem a hitelezői választmányban, sem pedig a csődeljárás során, így nem tud részt venni az adósságrendezési célú csődegyezség megkötésében sem (Cstv. 5/A. §, 12. §, 14. §, 18. §, 20. §), annak hatálya nem terjed ki rá.

A hitelezői követelések bejelentésével szembeni formai és tartalmi követelmények:

A hitelezőknek be kell jelenteniük a követeléseikre vonatkozó adatokat és csatolniuk kell az azokat megalapozó okiratokat is (Cstv. 12. §).

A bejelentett hitelezői követelés nyilvántartásba vétele:

A követeléseket a vagyonfelügyelő az adós bevonásával veszi nyilvántartásba és sorolja be, melynek eredményéről a hitelezőket értesíti. Erre az eljárásra a Cstv. 12. és 14. §-a irányadó.

Kormányrendeletben nemzetgazdaságilag kiemeltként minősített vállalkozásokra a Cstv. IV. fejezete sajátos szabályokat tartalmaz.


BANKRUPTCY PROCEEDINGS (ENGLISH)
Invitation to lodge a claim.
Time limits to be observed!


In purview of Art. 39 of Council Regulation 1346/2000/EC any Creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than the State of the opening of proceedings, including the tax authorities and social security authorities of Member States, shall have the right to lodge claims in the insolvency proceedings in writing.

Term of lodging Creditor's claims, requirements as to form and content of lodging Creditor's claims:

Creditors shall report the data relevant to their claims and attach the underlying documents (Art. 12 of Bankruptcy Act).
In bankruptcy proceedings the Creditor's claims and the claims arising after promulgation shall be reported to the Debtor and to the Bankruptcy Trustee under point 5 within 30 days of promulgation of the Decree that ordered the bankruptcy proceedings and within 3 business days, respectively (Art. 12 of Bankruptcy Act).
The Creditor shall submit the document on lodging his claim with the heading "LODGEMENT OF CLAIM" in 2 copies in the Hungarian language or in the official language or one of the official languages of the State of his own habitual residence, domicile or registered office and shall also attach an official translation in Hungarian. The document shall in every case include the Hungarian heading "KÖVETELÉSBEJELENTÉS" (i.e. "LODGEMENT OF CLAIM") [Section (2) of Art. 42 of Council Regulation 1346/2000/EC].
In the document on lodging the claim the Creditor shall indicate the nature of the claim, the date on which it arose and its amount, as well as whether he alleges preference in respect of his claim, if his claim is supported by any lien, other security in rem or a reservation of title, and what assets are covered by his lien, other security in rem or the title reserved. The Creditor shall attach the copy of the documents that underlie the claim to the document on lodging his claim (Art. 41 of Council Regulation 1346/2000/EC).
The Creditor shall specify the amount of his claim in Hungarian forints, using the exchange rate quoted by the National Bank of Hungary as of the date of publication in Cégközlöny.
A fee - amounting to 1% of the claim amount converted to HUF but HUF 5,000 at least and HUF 100,000 at most - shall be payable to the account number in point 7 for the registration of the claim, to cover the Bankruptcy Trustee's substantiated costs and fees (Art's 10 and 12 of Bankruptcy Act). The claims identified in Section (1) of Art. 11 of the Bankruptcy Act - i.e. the ones not covered by moratorium during bankruptcy proceedings - shall not be lodged.

Legal consequences of missing the term for lodging Creditor's claims:

For failing to meet the lodging term the Bankruptcy Trustee shall not register the Creditor's claim, so he shall not have the voting power in the Creditors' select committee nor during the bankruptcy proceedings and shall therefore not be involved in reaching a composition agreement to settle the debt (Art's 5/A., 12, 14, 18 and 20 of Bankruptcy Act) and shall neither be under the scope thereof.

Requirements as to form and content of lodging Creditor's claims:

Creditors shall report the data relevant to their claims and attach the underlying documents (Art. 12 of Bankruptcy Act).

Registration of the Creditor's lodged claim:

The Bankruptcy Trustee shall register and classify the claims with the Debtor's involvement and shall notify the Creditors about the outcome thereof. Art's 12 and 14 of the Bankruptcy Act apply to these proceedings.

The Chapter IV of the of the Bankruptcy Act foresees specific rules regarding the "priority enterprises for the national economy" under the terms of a Government Decree.FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS (MAGYAR)
Felhívás követelés bejelentésére a felszámolási eljárásban.
Határidők betartandók!


A 1346/2000/EK tanácsi rendelet 39. cikke szerint bármely hitelezőnek - ideértve a tagállamok adóhatóságait és társadalombiztosítási hatóságait is -, akinek szokásos tartózkodási helye, állandó lakóhelye vagy székhelye más tagállamban van, mint az eljárást megindító állam, jogában áll írásban bejelenteni követeléseit a fizetésképtelenségi eljárásban.

A hitelezői követelések bejelentésére előírt határidő:

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 28. §-ának (1) bekezdése alapján a bíróság elrendelte a határozat Cégközlönyben való közzétételét. A bírósági határozat közzététele a 7. pont szerinti időpontban megtörtént. Az ettől az időponttól számított 40 napos határidőn belül kell a követelést a hitelezőknek a felszámoló (6. pont) számára írásban bejelenteni [Cstv. 28. § (2) bekezdés f) pont]. A követelést bejelentő irat könyvelt (ajánlott vagy tértivevényes postai különszolgáltatással) küldeményként adható postára, legkésőbb a határidő utolsó napján.

A követelés bejelentésének kötelezettsége a dologi biztosítékkal rendelkező hitelezőkre is kiterjed.

A Cstv. 36. §-ának (1) bekezdése szerint a felszámolás során csak olyan követelés számítható be, amelyet a felszámoló elismertként nyilvántartásba vett, és amelynek tekintetében a felszámolás kezdő időpontját - vagy ha a követelés később keletkezett, a keletkezését - követően nem került sor engedményezésre. Nem számíthatja be az adóssal szembeni követelését az adós gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója vagy azok közeli hozzátartozója, illetve élettársa, valamint az adós többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezet, továbbá az adós gazdálkodó szervezet többségi befolyással rendelkező tagja (egyszemélyes társaság esetén a tag, külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén a külföldi székhelyű vállalkozás).

A hitelezői követelések bejelentésére előírt határidő elmulasztásának jogkövetkezménye:

Az adóssal szemben fennálló olyan követeléseket, amelyeket a felszámolás közzétételétől számított 40 napon túl, de 180 napon belül jelentettek be, a felszámoló nyilvántartásba veszi, de az ilyen hitelező követelése csak abban az esetben elégíthető ki, ha a határidőben bejelentett követelések [a Cstv. 57. §-ának (1) bekezdésében felsorolt tartozások] kiegyenlítése után van rá vagyoni fedezet. A Cégközlönyben való közzétételtől számított 180 napos határidő elmulasztása jogvesztéssel jár [Cstv. 37. § (1)-(3) bekezdés].

A hitelezői követelések bejelentésével szembeni formai és tartalmi követelmények:

A követelést bejelentő iratot a hitelezőnek "KÖVETELÉSBEJELENTÉS" felirattal ellátva 2 példányban magyar nyelven, vagy a saját szokásos tartózkodási helye, lakóhelye, székhelye szerinti tagállam hivatalos nyelvén, vagy hivatalos nyelvei valamelyikén, de magyar nyelvű hivatalos fordítást is csatolva kell benyújtania. A magyar nyelvű "KÖVETELÉSBEJELENTÉS" feliratot az iratnak minden esetben tartalmaznia kell [1346/2000/EK tanácsi rendelet 42. cikk (2) bekezdés].
A követelést bejelentő iratban a hitelezőnek meg kell jelölnie követelése jellegét, keletkezésének időpontját, összegét, továbbá azt, hogy követelése tekintetében elsőbbségre tart-e igényt, követelését zálogjog, más dologi biztosíték vagy tulajdonjog-fenntartás biztosítja-e és zálogjoga, más dologi biztosítéka vagy fenntartott tulajdonjoga milyen vagyontárgyakra terjed ki. A követelést bejelentő irathoz a hitelezőnek csatolnia kell a követelést megalapozó iratok másolatát (1346/2000/EK tanácsi rendelet, 41. cikk).
A hitelezőnek a Magyar Nemzeti Banknak a Cégközlönyben való közzététel időpontja szerinti árfolyama alapján forintban kell meghatároznia követelése összegét.
A Cstv. 36. §-ának (2) bekezdése szerint a Cégközlönyben való közzététel időpontját megelőzően létrejött, pozíciólezáró nettósításra irányuló megállapodás esetén a hitelezőnek a nettó követelést kell a felszámolónak bejelentenie, illetve a felszámoló a nettó követelést érvényesíti. A pozíciólezáró nettósításon alapuló nettó követelés kiszámítása során irányadó értéknap a felek megállapodásában meghatározott, de minden esetben a hitelezői igények bejelentésére nyitva álló határidő lejártát megelőző időpont.
A hitelezői igény nyilvántartásba vételének feltétele továbbá, hogy a hitelező - követelésének a felszámolóhoz való bejelentésén felül - az adóssal szemben érvényesíteni kívánt követelés összegének 1%-át, de legalább 5000, legfeljebb azonban 200 000 Ft-ot átutaljon a felszámolási eljárást elrendelő bíróság (1. pont) Gazdasági Hivatalának díjfedezeti számlájára (8. pont), megjelölve az adóst (4. pont) és a felszámolási eljárást elrendelő bírósági határozat ügyszámát (2. pont) és ezt a felszámolónak igazolja. Ha a felszámolási eljárást közvetlenül csődeljárás előzte meg, és a hitelező a követelését ott bejelentette, és kifizette a nyilvántartásba-vételi díjat is, a felszámolási eljárásban a követelést nem kell ismét bejelentenie, azonban a felszámoló felhívására meg kell fizetnie a díjkülönbözetet.
Ha a hitelező ezt az összeget nem utalja át a Gazdasági Hivatal fent megjelölt számlájára, s ezt nem igazolja a felszámoló részére, a felszámoló nem veszi hitelezőként nyilvántartásba. A nyilvántartásba vételi díj fizetésének kötelezettsége nem vonatkozik azokra a hitelezőkre, akiknek a követelése a Cstv. 57. § (2) bekezdése alapján felszámolási költségnek minősül vagy a gazdálkodó szervezetet terhelő tartásdíj, életjáradék, kártérítési járadék, bányászati keresetkiegészítés, továbbá a mezőgazdasági szövetkezet tagja részére a háztáji föld vagy termény helyett adott pénzbeli juttatás, amely a jogosultat élete végéig megilleti [Cstv. 46. § (7) bekezdés].

A bejelentett hitelezői követelés nyilvántartásba vétele:

A Cstv. 46. §-ának (6) bekezdése szerint a felszámoló a határidőben bejelentett követeléseket a bejelentési határnapot követő 45 napon belül köteles felülvizsgálni, az érdekeltekkel egyeztetni. Ha a felszámoló a hitelezői követelést akár a jogalap, akár az összegszerűség vonatkozásában vitatja, ezt közli a hitelezővel. Ha a hitelező a felszámoló közlésében foglaltakkal nem ért egyet, és a felszámoló és a hitelező közötti egyeztetés sikertelen, a felszámoló köteles a vitathatónak minősített igényeket elbírálás végett 15 napon belül a felszámolást elrendelő bíróságnak megküldeni. Ha a hitelező nem ért egyet követelésének a felszámoló általi besorolásával, a Cstv. 51. §-ának (1) bekezdése szerint a tudomásszerzéstől számított 8 napon belül kifogással élhet a felszámolási eljárást elrendelő bíróságnál (1. pont).
Az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 15 napon belül a hitelező - a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 107. §-a alapján - igazolási kérelmet terjeszthet elő felszámolási eljárást elrendelő bírósághoz. Ha azonban a mulasztás csak később jutott a félnek vagy képviselőjének tudomására, vagy az akadály csak később szűnt meg, az igazolási kérelem határideje a tudomásszerzéssel, illetőleg az akadály megszűnésével veszi kezdetét. A mulasztástól számított három hónap eltelte után igazolási kérelmet előterjeszteni nem lehet. Az igazolási kérelemben elő kell adni a mulasztás okát és azokat a körülményeket, amelyek a mulasztás vétlenségét valószínűvé teszik. Az igazolási kérelem előterjesztésével együtt pótolni kell az elmulasztott cselekményt (a hitelezői igény bejelentését) is.

Kormányrendeletben nemzetgazdaságilag kiemeltként minősített vállalkozásokra a Cstv. IV. fejezete sajátos szabályokat tartalmaz.


LIQUIDATION PROCEEDINGS (ENGLISH)
Invitation to lodge a claim.
Time limits to be observed!


In purview of Art. 39 of Council Regulation 1346/2000/EC any Creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than the State of the opening of proceedings, including the tax authorities and social security authorities of Member States, shall have the right to lodge claims in the insolvency proceedings in writing.

Term of lodging Creditor's claims:

In purview of Section (1) of Art. 28 of Act XLIX of 1991 on Bankruptcy Proceedings, Liquidation Proceedings and Voluntary Dissolution (hereinafter the Bankruptcy Act) the Court ordered that the Decision be promulgated in Cégközlöny. The Court Decision was promulgated at the time under point 7. Creditors shall lodge their claims to the Liquidator (point 6) in writing within 40 days of this date [Subsection f) of Section (2) of Art. 28 of Bankruptcy Act]. The document on lodging the claim shall be posted as a certified mail (with special postal service of registration or return receipt) on the last day of the term the latest.

The obligation to lodge a claim shall also apply to Creditors with security in rem.

In purview of Section (1) of Art. 36 of the Bankruptcy Act, in liquidation proceedings only such claims can be imputed which have been registered by the Liquidator as acknowledged and have not been assigned subsequent to the time of the opening of liquidation proceedings, or, if the claim has occurred at a later date, subsequent to its occurrence. The senior executive, senior employee of the business association in debt or their close relatives or spouses, the business association under the Debtor's majority influence and the member of, with majority influence in, the business association in debt (the member in a one-man company or the foreign seated company for the Hungarian affiliate of a foreign seated company) shall not impute its claim against the Debtor.

Legal consequences of missing the term for lodging Creditor's claims:

The Liquidator shall register the claims against the Debtor that were lodged over 40 days but within 180 days of promulgation of the liquidation, but this Creditor's claim shall only be met if financial cover is still available after settling any claims lodged on time [debts listed in Section (1) of Art. 57 of Bankruptcy Act]. Failing to meet the 180-day term of promulgation in Cégközlöny shall entail forfeiture of right [Sections (1)-(3) of Art. 37 of Bankruptcy Act].

Requirements as to form and content of lodging Creditor's claims:

The Creditor shall submit the document on lodging his claim with the heading "LODGEMENT OF CLAIM" in 2 copies in the Hungarian language or in the official language or one of the official languages of the State of his own habitual residence, domicile or registered office and shall also attach an official translation in Hungarian. The document shall in every case include the Hungarian heading "KÖVETELÉSBEJELENTÉS" (i.e. "LODGEMENT OF CLAIM") [Section (2) of Art. 42 of Council Regulation 1346/2000/EC].
In the document on lodging a claim the Creditor shall indicate the nature of the claim, the date on which it arose and its amount, as well as whether he alleges preference in respect of his claim, if his claim is supported by any lien, other security in rem or a reservation of title, and what assets are covered by his lien, other security in rem or the title reserved. The Creditor shall attach the copy of the documents that underlie the claim to the document on lodging his claim (Art. 41 of Council Regulation 1346/2000/EC).
The Creditor shall specify the amount of his claim in Hungarian forints, using the exchange rate quoted by the National Bank of Hungary as of the date of publication in Cégközlöny.
In purview of Section (2) of Art. 36 of the Bankruptcy Act, in connection with an agreement for close-out netting concluded prior to the time of promulgation in Cégközlöny, the Creditor shall notify the Liquidator of this net claim and the Liquidator shall enforce this net claim. When calculating the amount of net claim under a close-out netting provision, the principal transaction date shall precede the deadline specified by the parties to the agreement, but shall in all cases be pursuant to specific other legislation for the filing of Creditors' claims.
Another condition of registering the Creditor's claim is that the Creditor - apart from lodging his claim to the Liquidator - shall transfer 1% of the claim amount to be received from the Debtor but HUF 5,000 at least and HUF 200,000 at most to the fee cover account (point 8) of the Economic Office under the Court ordering the liquidation proceedings (point 1), indicating the Debtor (point 4) and the case number of the Court Decision ordering the liquidation proceedings (point 2) and shall certify such to the Liquidator. If the liquidation proceedings were directly preceded by bankruptcy proceedings and the Creditor has lodged his claim there and has paid the fee for registration, he shall not need to lodge his claim again in the liquidation proceedings but shall pay the difference in fees upon the Liquidator's request.
If the Creditor fails to transfer this amount to the above account of the Economic Office and fails to certify such to the Liquidator, the Liquidator shall not register him as a Creditor. The obligation to pay the registration fee does not apply to Creditors whose claim is related to liquidation expenses, or alimony and life-annuity payments, compensation benefits, income supplement to miners which are payable by the business association, furthermore, monetary aid granted to members of agricultural cooperatives in lieu of household land or produce, for which the beneficiary is entitled for his/her lifetime under Section (2) of Art. 57 of the Bankruptcy Act [Section (7) of Art. 46 of Bankruptcy Act].

Registration of the Creditor's lodged claim:

In purview of Section (6) of Art. 46 of the Bankruptcy Act the Liquidator shall review the claims lodged by the due time within 45 days of the deadline for lodging such and shall converse with the parties concerned. If the Liquidator disputes the Creditor's claim with reference to either legal ground or the amount, he shall notify the Creditor accordingly. If the Creditor does not agree with the Liquidator's notification and agreement between the Liquidator and the Creditor is inefficient, the Liquidator shall forward the claims deemed disputable to the Court ordering liquidation for judgement within 15 days. If the Creditor disagrees with the classification of his claim by the Liquidator, he may - in pursuance of Section (1) of Art. 51 of the Bankruptcy Act - file a complaint within 8 days of gaining knowledge thereof at the Court which has ordered liquidation (point 1).
The Creditor may, in pursuance of Art. 107 of Act III of 1952 on the Code of Civil Procedure, submit an application for certification to the Court which has ordered the liquidation proceedings within 15 days of the last day of the missed deadline. But if the party or his representative only became aware of the failure later or if the obstacle was only prevented later, the deadline of the application for certification shall commence by the time of receiving information or the prevention of obstacles, respectively. No application for certification shall be submitted after 3 months of the failure. The application for certification shall stipulate the reason for failure and the circumstances that support the probability of being innocent in failure. The failed action (submission of Creditor's claim) shall be taken simultaneous with submitting the application for certification.

The Chapter IV of the of the Bankruptcy Act foresees specific rules regarding the "priority enterprises for the national economy" under the terms of a Government Decree.